การเตรียมความพร้อมในกรณีฝนตกหนัก แนวทางการป้องกันน้ำท่วมและการจัดการสถานการณ์น้ำท่วม

การเตรียมความพร้อมในกรณีฝนตกหนัก แนวทางการป้องกันน้ำท่วมและการจัดการสถานการณ์น้ำท่วม

ฝนตกหนักเป็นภัยธรรมชาติที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในกรณีฝนตกหนักจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การเตรียมความพร้อมสามารถทำได้ดังนี้

การเตรียมความพร้อมในกรณีฝนตกหนัก

 • ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนตกหนักและคำแนะนำด้านความปลอดภัย
 • จัดเตรียมสิ่งของจำเป็น เช่น น้ำดื่ม อาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน ยาโรคประจำตัว เสื้อผ้า อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง ฯลฯ
 • เตรียมบ้านให้พร้อมรับมือ เช่น ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ยกเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้น ติดแผงกั้นน้ำบริเวณประตูและหน้าต่าง
 • วางแผนอพยพ กรณีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมรุนแรง ควรเตรียมวางแผนอพยพไปยังที่สูงหรือศูนย์พักพิงชั่วคราว

การป้องกันน้ำท่วมสามารถทำได้ทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน

 • ในระดับบุคคล
  • ปลูกต้นไม้บริเวณบ้านเพื่อช่วยดูดซับน้ำฝน
  • ช่วยกันรักษาคูคลองให้สะอาด
  • ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ในระดับชุมชน
  • จัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมของชุมชน
  • ปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ
  • จัดทำแนวป้องกันน้ำท่วม เช่น พนังกั้นน้ำ เขื่อน ฯลฯ

การจัดการสถานการณ์น้ำท่วม

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามกำลังความสามารถ
 • ดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้น

แนวทางการป้องกันน้ำท่วมและการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับพื้นที่ Sadiang จังหวัด Phetchabun

พื้นที่ Sadiang จังหวัด Phetchabun ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำสะแกกรัง ซึ่งมีพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดชันสลับซับซ้อน จึงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม แนวทางการป้องกันน้ำท่วมและการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับพื้นที่ Sadiang มีดังนี้

 • ระดับบุคคล
  • ปลูกต้นไม้บริเวณบ้านเพื่อช่วยดูดซับน้ำฝน
  • ช่วยกันรักษาคูคลองให้สะอาด
  • ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ เทศบาล Sadiang ฯลฯ
 • ระดับชุมชน
  • จัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมของชุมชน
  • ปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ
  • จัดทำแนวป้องกันน้ำท่วม เช่น พนังกั้นน้ำ เขื่อน ฯลฯ
  • ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชน
 • ระดับจังหวัด
  • จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด
  • จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็น
  • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่ Sadiang ควรติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนตกหนักและคำแนะนำด้านความปลอดภัย

Back To Top