ทำป้ายทะเบียนรถหายจะต้องทำอย่างไร

ทำป้ายทะเบียนรถหายจะต้องทำอย่างไร

จำเป็นต้องแจ้งความไหม

หลายคนคงเคยได้ยินกันมาว่า หากเกิดเหตุการณ์ที่ป้ายทะเบียนรถหายนั้นต้องเดินเรื่องยุ่งยากมากไม่ว่าจะต้องไปสถานีตำรวจก่อนเพื่อแจ้งความ ก่อนที่จะนำเอกสารมาขอป้ายทะเบียนใหม่กับทางสำนักงานขนส่ง แต่ปัจจุบันนั้นไม่จำเป็นต้องทำแบบเดิมแล้วไม่ต้องไปแจ้งความให้ยุ่งยาก สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถมาใช้แทนได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งความและยังสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานขนส่งแทนป้ายที่หายไปก่อนชั่วคราวได้ทันที

สิ่งที่ต้องเตรียม

เอกสารที่ต้องเตรียมมาเพื่อยื่นขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ

2.สมุดคู่มือจดทะเบียนเล่มจริง

3.หากไม่สามารถดำเนินเรื่องด้วยตัวเองได้จำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย

กรณีรถติดไฟแนนซ์ต้องดำเนินการด้วยตนเอง

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ

2.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถเล่มจริง

3.หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์

4.หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีเป็นนิติบุคคล

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

2.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถเล่มจริง

3.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

4.หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

Flat mockup with check price on white background. Icon for print design

ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาดำเนินการ

ค่าธรรมเนียมแผ่นป้าย 100 บาท และค่าคำขอแผ่นป้าย 5 บาท

ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายประมูล 600 บาท และค่าคำขอแผ่นป้าย 5 บาท

หลังจากจบทุกขั้นตอนแล้ว จะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ภายใน 15 วันทำการ

ขั้นตอนการขอทะเบียน

1.ไปที่สำนักงานที่รับผิดชอบของกรมการขนส่งฯ 

2. กรอกในคำร้องป้ายทะเบียนรถหาย หรือกรอกบันทึกถ้อยคำเพื่อยืนยันการสูญหายของป้ายทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมกับเอกสารที่ต้องยื่น

3.ตรวจเอกสารและรับบัตรคิว

4.เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเอกสารตามที่ได้รับแจ้ง

5.ชำระค่าธรรมเนียม

Back To Top